Ökar köttkonsumtionen? (Uppdaterad)

21 maj, 2016
Kategori:

Det är inte helt lätt att jämföra statistik över hur mycket kött vi egentligen sätter i oss, per person och år.
Men alla verkar vara helt övertygade om att vi, i ett historiskt perspektiv, äter vådligt mycket kött.

Jag har en väldigt intressant bok i min ägo. Den heter ”Svensk jord och svensk bonde genom tiderna” och kom ut 1928.

Vi äter mindre getkött idag än för hundra år sedan
Vi äter mindre getkött idag än för hundra år sedan

Boken är fylld av statistik. Bland annat kan jag läsa att medelavkastningen per mjölkko var 2300 kg mjölk per år. Idag är siffran drygt 9000 liter. Siffrorna är kanske inte exakt jämförbara då vi idag använder ett justerat mått som kallas för ECM – men storleksordningarna går att jämföra.

Vidare går det att läsa att det 1914 slaktades det 28 000 hästar, 30 000 oxar, 24 000 tjurar, 300 000 kor, 1 180 000 ungnöt och kalvar, 630 000 får och getter, 1 600 000 svin, 4 900 000 höns samt 500 000 annat fjäderfä.

2014, etthundra år senare var siffrorna: (Referens: länk)
3390 hästar, 258 000 får och getter, 2 554 000 grisar, 405 000 ”storboskap” (nötkreatur) och 25 000 kalvar. (Ungefär 8 000 000 kycklingar och hönor slaktades och 32 000 kalkoner.) Uppdatering: Jag vet inte var jag fick dessa siffror ifrån. Korrekta siffror ska vara: 81,8 miljoner kycklingar och 446 000 kalkoner
http://www.svenskfagel.se/?p=3391

Ska man dra någon slutsats från detta kan man väl säga att vi har ökat kycklingproduktionen rejält, samtidigt som antalet hästar som slaktas har minskat kraftigt på hundra år. Lamm och får har minskat till knappt hälften sedan 1914. Det har skett en stor nedgång av mängden slaktade nötkreatur.

I boken står att läsa att:
Denna väldiga här av slaktdjur gåva tillhopa en kött mängd av över 271 000 ton eller ungefär 48 kg per då i landet levande mänsklig varelse. Därtill kommer så allt slaktavfall, som utnyttjas för industrien, samt hudar och skinn

48 kilo rent kött per person alltså.

Hur mycket äter vi idag då?

Enligt jordbruksverket konsumerar vi ca 85 kg kött per person och år idag. Men den siffran är inte, om jag tolkar min bok rätt, jämförbar med 1914 års siffra. Jordbruksverkets siffra inkluderar nämligen hela slaktkroppens vikt, vilket siffran från 1914 inte gör. Mängden ”rent” kött som vi konsumerar idag uppgår till 49 kilo per person och år.
http://www.jordbruksverket.se/download/18.39da9f0113cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf

Ett annat sätt att försöka uppskatta köttkonsumtionen idag jämfört med 1914 är att jämföra produktionen med folkmängdens utveckling. 1914 uppgick Sveriges befolkning till ungefär 5,5 miljoner och idag är siffran 9,7 miljoner. En ökning med 76 procent.

Totala antalet slaktade nötkreatur 1914 var 1 534 000 och 2014 var siffran 430 000.
Totala antalet slaktade grisar 1914 var 1 600 000 och 2014 var siffran 2 554 000.
Totala antalet får och getter 1914 var 630 000 och 2014 var siffran 258 000.
Totala antalet fågel 1914 var 5 400 000 och 2014 var siffran 81 000 000.

Idag har vi en omfattande import av kött, vilket jag antar inte var fallet 1914. Det importerade köttets andel av konsumtionen är: Nöt 48%, gris 32%, lamm 65% och fågel 29%.

När konsumtionen ska jämföras ska därför siffrorna från 2014 justeras upp med andelen importerat kött. Då blir 2014 års siffror dessa:
Nöt: 636 400 st
Gris: 3 371 000 st
Lamm: 425 700 st
Fågel: 105 065 000 st

Notera att enheten här inte är kilogram, utan i antal djur.

För att jämföra siffrorna så måste de justeras för den ökade folkmängden i landet. Eftersom folkmängden har ökat med 76 procent sedan 1914 så justerar jag ned dagens siffror på hur många djur vi äter.

Nöt: 361 590
Gris: 1 915 568
Lamm: 241 800
Fågel: 59 700 000

Nu kan vi jämföra siffrorna. Vi ser att antalet nöt, justerat för import och befolkningstillväxt har gått från 1 534 000 år 1914 till 361 590 år 2014. För gris från 1 600 000 till 1 915 000. För lamm från 630 000 till 241 000 och fågel från 5 400 000 till 59 700 000.

Slutsats: Det finns, om mina uppgifter stämmer inget som tyder på att vi har ökat vår totala köttkonsumtion sedan 1914. Den drastiska förändringen ligger i att vi har betydligt färre nötkreatur, och också konsumerar betydligt mindre nötkött än vad vi gjorde för etthundra år sedan. Vi har också minskat konsumtionen av får, lamm och getter. Samtidigt har vi ökat konsumtionen av griskött något och konsumtionen av fågel med en faktor tio. Det har alltså skett en enorm förändring av våra konsumtionsvanor. Trots att vi totalt sett äter ungefär lika mycket kött som för hundra år sedan har vi, i princip, ersatt en stor del av nötköttet med kyckling.

Det här var väldigt överraskande slutsatser tycker jag. Helt i strid med vad som verkar vara den gängse uppfattningen. Därför uppmanar jag alla att försöka kontrollräkna eller hitta annan statistik från 1900-talets början.

 

 

Dumheter i debatten
TV Bonde: Jag och mina kompisar kör gödsel